FEB - The Swedish Association for the ElectroSensitive | 15 Jan  2001
 International


FREEDOM CORNER

Detta är ett demokratiskt andningshål. Ett tillfälle för beslutsfattare, politiker journalister och allmänheten,(de som kan) att läsa sådant som inte publiceras i pressen om elöverkänslighet. Det är öppet för alla och envar, som vill uttrycka sin åsikt i elöverkänslighetsfrågan. FEB förbehåller sig dock rätten att sovra det material som publiceras.

TILLÄGG: Vid införandet av Personuppgiftslagen, PUL, så begränsades rätten för oss i Sverige att yttra sig på Internet. Personer kan inte längre kritiseras utan att först tillfrågas. Hur praxis kommer att utveckla sig får nu framtiden utvisa. Av denna orsak har inläggen på denna sida starkt begränsats.


This is a democratic waterhole. An opportunity for bureaucrats, politicians, journalists and the general public, to read refused, or unpublished articles about electrical hypersensitivity. It is open to anyone who wants to express his/her opinion in the matter of electrosensitivity. However FEB reserve the right to sort out the material to be published.
ADDENDUM: A swedish act named PUL, which is  regulating the handling of personal data and personal information, has been issued by the Swedish Government. The activity on this page has been minimized as, in Sweden, persons may no longer be criticized without the persons own permission.  Free speach stands against integrity and the future will show how the law will be intepreted.

Innehåll: 
Contents (most in Swedish as of now)